Regulamin

Preambuła

Misja

Witryna została utworzona po to, aby ułatwić Wykonawcom pozyskanie zleceń w sposób ciągły, wykorzystujący ich pełen potencjał, a także umożliwić im ich rozwój, pomagać w nadążaniu za trendami rynkowymi, Zleceniodawcom stworzyć warunki do szybkiego i wygodnego pozyskiwania sprawdzonych Wykonawców dla swoich zleceń, Dostawcom zaś zapewnić większe zapotrzebowanie na ich produkty.

Treść regulaminu

1 Definicje

Usługodawca - IBRE sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 lok. 308D, 80-855 Gdańsk.

Serwis - prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy pod adresem groond.com.

Regulamin - niniejszy dokument

Rejestracja - procedura założenia konta Użytkownika w Serwisie.

Usługa - świadczona drogą elektroniczną usługa polegająca na wysłaniu i odebraniu danych poprzez systemy teleinformatyczne na rzecz Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który zarejestrował się w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie; podmiot, który posiada dostęp do usług realizowanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

Zleceniodawca - Użytkownik posiadający lub nieposiadający osobowości prawnej, zamawiający usługi remontowo-budowlane oraz inne za pośrednictwem Serwisu.

Wykonawca - Użytkownik, który wygrał Aukcję, Przetarg lub za pomocą Ogłoszeń i kontaktów bezpośrednich ze Zleceniodawcami podjął się wykonania Zlecenia za pośrednictwem Serwisu lub przy pomocy informacji w nim zamieszczonych.

Dostawca - Użytkownik, będący producentem lub dystrybutorem materiałów remontowo-budowlanych i innych, potrzebnych do wykonywania Zleceń przez Wykonawców.

Zlecenie - wydana przez Zleceniodawcę dyspozycja wykonania zamawianej pracy remontowo-budowlanej lub innej za pośrednictwem Serwisu lub przy pomocy znajdujących się w nim informacji.

Konto Użytkownika - utworzone w procesie rejestracji wirtualne miejsce w Serwisie, którym to miejscem zarządza tworzący je Użytkownik. W ramach Konta ma on dostęp do własnego Profilu Użytkownika, Panelu Użytkownika oraz narzędzi jemu udostępnionych. Uzupełnianie danych na Koncie odbywa się przy pomocy specjalnych formularzy.

Panel Użytkownika - wirtualne miejsce w Serwisie, z którego to miejsca Użytkownik zarządza swoim Profilem Użytkownika, Kalendarzem i innymi elementami jemu udostępnionymi.

Profil Użytkownika - zbiór informacji, zdjęć, skanów i innych danych dotyczących Użytkownika, widoczny dla innych Użytkowników. W ograniczonym stopniu Profil Użytkownika jest widzialny dla internautów nie będących Użytkownikami.

Aukcja - wirtualne miejsce w Serwisie, w którym wybrani według kryteriów określonych przez Zleceniodawcę Wykonawcy mogą konkurować cenowo celem wygrania Zlecenia. Każda Aukcja odbywa się w ściśle określonych ramach czasowych, a wygrywa ją ten Wykonawca, który zaproponował najniższą cenę lub przekroczył Cenę Minimalną. Aukcja ma charakter zamknięty i są do niej zapraszani Wykonawcy, wybrani według kryteriów z Rankingu Wykonawców oraz Kalendarza Wykonawcy.

Licytant - podmiot biorący udział w Aukcji.

Cena Minimalna - minimalna wysokość zapłaty za wykonanie Zlecenia, którą może, ale nie musi określić Zleceniodawca.

Cena Sugerowana - kwota wyliczona automatycznie w Serwisie za pomocą odpowiednich kalkulatorów. Cena Sugerowana opiera się na aktualnych kosztach wykonywania danych robót oraz związanych z nimi materiałami oraz robocizną. Koszty te są oparte o ceny rynkowe charakterystyczne dla lokalizacji Zlecenia. Cena Sugerowana jest podawana Zleceniodawcy w momencie określenia przedmiotu Zlecenia. Zleceniodawca może, ale nie musi kierować się Ceną Sugerowaną przy ogłaszaniu Aukcji, Przetargu lub zamieszczania Ogłoszeń Zleceniodawcy.

Przetarg - jest to forma pozyskania Wykonawcy przez Zleceniodawcę poprzez Serwis, a polega on na zaproszeniu do składania przez określonych Wykonawców ofert dla danego Zlecenia. Przetarg wygrywa Wykonawca wybrany osobiście przez Zleceniodawcę. Przetarg ma charakter zamknięty i są do niego zapraszani Wykonawcy, wybrani według kryteriów z Rankingu Wykonawców oraz Kalendarza Wykonawcy.

Ogłoszenie - zamieszczona w Serwisie przez Użytkownika informacja na temat zapotrzebowania na Zlecenia lub oferowania ich.

Ranking Wykonawców - jedno z narzędzi Serwisu, które gromadzi dane na temat ocen pozyskanych przez Wykonawców od Zleceniodawców, filtruje te dane według zadanych kryteriów i przyporządkowuje Wykonawców do określonych Aukcji i Przetargów. Jest ponadto wyznacznikiem widoczności Wykonawców przez Zleceniodawców podczas ogłaszania Aukcji i Przetargów.

Oceny - zbiór punktów uzyskanych przez Zleceniodawcę lub Wykonawcę po ukończeniu Zlecenia.

Kalendarz Wykonawcy - narzędzie każdego Wykonawcy, w którym zaznacza on zajęte pracą terminy w ramach określonego czasu pracy. W wolnych terminach Wykonawca jest brany pod uwagę przez system Aukcji i Przetargów.

Reklamacja - jest to procedura rozstrzygania sporów. Rozpatrzenie Reklamacji odbywa się pomiędzy jej stronami polubownie, w następnej kolejności za pośrednictwem Usługodawcy, a jeśli nie dojdzie do porozumienia, to za pośrednictwem odpowiednich organów państwowych. Reklamacja może być złożona w formie ustnej lub pisemnej.

Płatności - kwoty uiszczane na rzecz Usługodawcy i/lub odpowiednich Użytkowników.

2 Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

2.1 Aby móc korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu, należy spełnić niżej wymienione warunki techniczne:

 • a) posiadać dostęp do sieci Internet,
 • b) posiadać jedną z następujących przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, zaktualizowane do najnowszej wersji.

2.2 Warunkiem świadczenia usług przez Usługodawcę jest założenie Konta Użytkownika poprzez podanie swojego adresu e-mail i założenie hasła oraz potwierdzenie tego faktu poprzez aktywowanie Konta zgodnie z instrukcją otrzymaną na pocztę e-mail.

2.3 Użytkownicy mają możliwość wyboru jednego z poniższych rodzajów Rejestracji, wypełniając właściwy formularz:

 • a) rejestracja zwykła (dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej),
 • b) rejestracja pełna (dla przedsiębiorców).

2.4 Użytkownicy dokonują Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podając wymagane w nim dane. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych w formularzu rejestracyjnym, na wskazany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość o potwierdzeniu Rejestracji wraz z innymi informacjami wymaganymi prawem. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po uprzednim podaniu loginu. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco uaktualniać dane przekazane w swoim Panelu do ustawień Konta. Zakazane jest usuwanie przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta, podawania danych nieprawdziwych lub niepełnych. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na świadczenie przez Usługodawcę Usług dostępnych w Serwisie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2.5 W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości w stosunku do Użytkownika i wprowadzonych przez niego danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

2.6 Usługodawca umożliwia Użytkownikom wgląd i dostęp do własnych danych osobowych oraz daje możliwość ich zmian lub uzupełnienia.

2.7 W przypadku osoby fizycznej Użytkownikiem może zostać tylko osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.8 Użytkownikiem staje się każdy podmiot, który zarejestruje i aktywuje Konto Użytkownika.

2.9 Aktywacja konta jest darmowa.

2.10 W wyniku rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usług z Usługodawcą.

2.11 Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

2.12 W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.

2.13 Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik:

 • a) potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych,
 • b) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjach Serwisu.

2.14 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podanych w formularzu rejestracyjnym lub udostępnionych w utworzonym Profilu Użytkownika odbywa się w oparciu o zawartą Umowę. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu oraz na podstawie regulacji zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.15 Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.16 Aktywacja Konta umożliwia dostęp do wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę, z tym, że część udostępnianych Usług jest płatna.

2.17 Prawa do Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa prawa do konta firmowego mogą być przekazane nabywcy za zgodą Usługodawcy.

2.18 Użytkownik będący osobą fizyczną może posiadać tylko jedno konto, natomiast osoba prawna może posiadać więcej kont, jednakże jedna brygada może mieć tylko jedno konto.

2.19 Użytkownik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej może przekazać konto małżonkowi.

2.20 W przypadku zaistnienia uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Użytkowników lub Zleceń Usługodawca może:

 • a) Zawiesić Konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony. Konto może być ponownie aktywowane przez Usługodawcę po ustaniu obaw,
 • b) Usunąć Konto Użytkownika.

3 Rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę

3.1 Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy między innymi następujące Usługi:

 • a) umożliwia Użytkownikom pozyskanie Zleceń na wykonywanie robót remontowo-budowlanych i innych, pozyskanie Wykonawców na przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych i innych, publikowanie informacji i opinii o Wykonawcach skatalogowanych według województw, miast i pozostałych kategorii,
 • b) udostępnia wyszukiwarkę Wykonawców,
 • c) udostępnia kalkulator wyceny Zlecenia,
 • d) powiadamia o nowych Ogłoszeniach,
 • e) umożliwia Wykonawcom podawanie i korygowanie informacji o sobie, odnoszenie się do komentarzy Użytkowników oraz odpowiadanie na zadane pytania.

3.2 Formami zamieszczania i pozyskiwania Zleceń za pośrednictwem Usługodawcy są Aukcje, Przetargi oraz Ogłoszenia.

3.3 Zleceniodawca może pozyskać Wykonawcę dla swojego Zlecenia w formie Aukcji, Przetargu, Ogłoszenia lub kontaktu bezpośredniego z Wykonawcą widniejącym na liście Wykonawców w Serwisie.

3.4 Serwis oferuje Użytkownikom wycenę Zleceń poprzez kalkulator kosztów prac.

3.5 Pozycja Wykonawcy w wynikach wyszukiwania może zależeć w szczególności od dostępności terminów danego Wykonawcy w Kalendarzu, poziomu lub kompletności uzupełnienia Profilu oraz zawartej z Usługodawcą odrębnej odpłatnej umowy.

3.6 Zapotrzebowanie na określoną pracę staje się Zleceniem w momencie ogłoszenia Aukcji lub Przetargu.

3.7 Wykonawca pozyskuje Zlecenia poprzez udział w Aukcjach i Przetargach, zamieszczanie w Serwisie Ogłoszeń, odpowiadanie na Ogłoszenia Zleceniodawców a także w odpowiedzi na samodzielne kontakty ze strony Zleceniodawców. Wykonawca jest zapraszany do Aukcji lub Przetargu na podstawie dostępności w Kalendarzu Wykonawcy oraz Rankingu Wykonawców.

3.8 Usługodawca zastrzega prawo do pobierania opłat od poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu. W przypadku odpłatności usługi, wszelkie informacje dotyczące opłat, w szczególności ich wysokości czy terminów zapłaty zawarte są w cenniku stanowiącym załącznik nr 3.

3.9 W przypadku wybrania do Zlecenia Wykonawcy, Usługodawca gwarantuje wykonanie tego Zlecenia przy założeniu spełnienia warunków określonych w Certyfikacie Gwarancji Wykonania stanowiącym załącznik nr 4.

3.10 Usługodawca ma prawo do uzyskania rekompensaty pieniężnej od Wykonawcy, który nie wykonał umówionego Zlecenia. Wysokość rekompensaty jest uzależniona od kosztów poniesionych w związku z zaangażowaniem dodatkowych sił roboczych w celu wykonania Zlecenia.

3.11 W przypadku uzyskania przez Wykonawcę gwarancji otrzymania należności, odpowiedzialność ciąży na odpowiednich instytucjach finansowych, z którymi Usługodawca podpisał umowy.

3.12 Usługodawca nie udziela gwarancji na to, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów, wad i przerw.

4 Aukcja

4.1 W przypadku wybrania przez Zleceniodawcę usługi Aukcji, Zlecenie zostaje zaproponowane co najmniej 2 Wykonawcom najbardziej pasującym do kryteriów określonych w tym Zleceniu.

4.2 Jeżeli w chwili rozpoczęcia Aukcji w Serwisie nie ma dwóch dostępnych Wykonawców pasujących do kryteriów Zamówienia, Serwis zaproponuje ci wykonanie usługi w innym terminie. Żeby przeprowadzić Aukcję, muszą istnieć co najmniej dwaj Wykonawcy pasujący do kryteriów Zlecenia.

4.3 Jeżeli w chwili rozpoczęcia Aukcji nie istnieją dostępni Wykonawcy pasujący do kryteriów Zlecenia, Serwis poinformuje Zleceniodawcę o tym fakcie, a także o możliwości ogłoszenia Przetargu, zamieszczenia Ogłoszenia Zleceniodawcy, zmiany parametrów Zlecenia lub samodzielnego kontaktu z wybranymi przez siebie Wykonawcami.

4.4 Zaproszeni do Aukcji Wykonawcy są o tym fakcie informowani poprzez e-mail, SMS-em oraz przy pomocy komunikatu podczas wizyty w Serwisie. Forma przekazu zależy tutaj od tego, co wybrał Wykonawca w ustawieniach swojego Profilu Użytkownika.

4.5 Aukcja odbywa się w określonych przez Zleceniodawcę ramach czasowych, a wygrywa ją ten Wykonawca, który ostatecznie zaproponuje najniższą cenę. Aukcja może zakończyć się przed terminem, jeżeli została w niej wskazana Cena Minimalna i któryś z Licytantów przebije Licytację w dół, osiągając lub przekraczając tę cenę. Wykonawca w tym przypadku otrzyma zapłatę równą wylicytowanej cenie.

4.6 Każde przebicie ceny na Aukcji wiąże się z poinformowaniem o tym fakcie Wykonawców, biorących w niej udział. Odbywa się to za pomocą poczty e-mail, SMS-a oraz poprzez wyskakujące okienko w czasie zautoryzowanej wizyty w Serwisie. Forma przekazu zależy tutaj od tego, co wybrał Wykonawca w ustawieniach swojego Profilu Użytkownika.

4.7 Wykonawca nie ma obowiązku wzięcia udziału w Aukcji.

4.8 Każda oferta złożona na Aukcji przez Wykonawcę jest dla niego wiążąca i nie może się on z niej wycofać.

4.9 Aukcja jest widoczna tylko dla tych Wykonawców, którzy biorą w niej udział i tylko dla tego Zleceniodawcy, który ją ogłosił.

4.10 Do Aukcji mogą przystąpić tylko Wykonawcy do niej zaproszeni. Zaproszenia do Aukcji są uzależnione od wyników z Rankingu Wykonawców oraz osobistych Kalendarzy Wykonawców. Zaproszenia wysyłane są tym Wykonawcom, którzy mają uprawnienia i warunki do udziału w Aukcjach.

4.11 Zleceniodawca ma możliwość umieszczania Ceny Minimalnej na każdej ogłoszonej przez siebie Aukcji.

5 Przetarg

5.1 W przypadku wybrania przez Zleceniodawcę usługi Przetarg, Usługodawca zaproponuje minimum dwóch Wykonawców. Wybór zaproponowanych Wykonawców odbędzie się według najlepszego ich dopasowania do kryteriów podanych w Zleceniu, w oparciu o Ranking Wykonawców oraz ich uprawnienia.

5.2 Jeżeli w chwili rozpoczęcia Przetargu nie istnieją w Serwisie Wykonawcy spełniający kryteria Zlecenia, Serwis poinformuje Zleceniodawcę o tym fakcie, a także o możliwości zmiany kryteriów Zlecenia lub zastosowania innych form poszukiwania Wykonawcy.

5.3 Zleceniodawca sam decyduje, kogo w ramach zaproponowanych mu Wykonawców zaprasza do udziału w Przetargu.

5.4 Zaproszeni do wzięcia udziału w Przetargu Wykonawcy mogą, ale nie muszą do niego przystąpić.

5.5 Przystąpienie do Przetargu wiąże się z przedstawieniem Zamawiającemu oferty na wykonanie zamawianych prac.

5.6 Przetarg odbywa się w określonych przez Zleceniodawcę ramach czasowych.

5.7 Przetarg wygrywa Wykonawca samodzielnie wybrany przez Zleceniodawcę.

5.8 Każda oferta złożona do Przetargu przez Wykonawcę jest dla niego wiążąca i nie może się on z niej wycofać.

5.9 Zleceniodawca może dla Wykonawców, którzy złożą oferty przetargowe przeprowadzić dogrywkę w formie Aukcji na zasadach określonych w pkt. 2 w przypadku, gdy Zleceniodawca wprowadzi w zapytaniu ofertowym takie zastrzeżenie.

6 Ogłoszenie

6.1 Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie Ogłoszeń. Możliwość ta zostaje udostępniona po zamieszczeniu w Serwisie tej funkcji.

6.2 Ogłoszenie jest zamieszczane za pomocą specjalnego formularza, w zależności od zapotrzebowania na przeprowadzenie prac lub w których oferowane są usługi z zakresu robót remontowo-budowlanych lub innych.

6.3 Ogłoszenie może zawierać treść, zdjęcia, skany, dane kontaktowe oraz adresy stron internetowych w zależności od treści ogłoszenia, przy czym muszą one dotyczyć konkretnego zapotrzebowania lub podmiotu.

6.4 Ogłoszenia są umieszczane w Serwisie na czas określony.

6.5 Ogłoszenie po wygaśnięciu jego terminu przestaje być widoczne dla Użytkowników.

6.6 Użytkownik ma prawo do wcześniejszego usunięcia swojego Ogłoszenia.

6.7 Ogłoszenia są widoczne dla wszystkich Użytkowników.

7 Rozstrzyganie sporów między Użytkownikami

7.1 W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami oraz zaistnienia sporu co do wykonywania tej umowy, Użytkownikom przysługuje uprawnienie skierowania sporu do Usługodawcy. Stosowny formularz może wygenerować z serwisu Użytkownik przy każdym z realizowanych projektów.

7.2 Usługodawca, na wniosek Użytkownika, przedstawia stanowisko w sporze po zbadaniu okoliczności i przyczyn tych sporów. Stanowisko w sporach w imieniu Usługodawcy przedstawia arbiter, który widnieje na liście arbitrów znajdującej się pod adresem „Lista arbitrów”.

8 Oceny, opinie i komentarze

8.1 W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniony jest system ocen w formie w formie przyznawania punktów oraz opisowej, który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu transakcji i realizacji zleceń. Po realizacji zlecenia powstaje możliwość wystawienia oceny. Wysokość ocen w każdej dziedzinie przyjmuje wartość od 0-10. Szczegółowe wytyczne znajdują się w Załączniku nr 5.

8.2 Oceny dla Zleceniodawcy są wystawiane przez Wykonawców Zleceniodawcom będącymi osobami prawnymi lub osobami nieposiadającymi osobowości prawnej.

8.3 Oceny zebrane przez Wykonawcę trafiają do Rankingu Wykonawców oraz są widoczne w jego Profilu Użytkownika. Oceny zebrane przez Zleceniodawcę są widoczne w jego Profilu Użytkownika.

8.4 Ogólna punktacja Zleceniodawcy przyjmuje wartość średniej arytmetycznej.

8.5 Użytkownik dodaje komentarz opatrzony swoją nazwą użytkownika.

8.6 Komentarze o Wykonawcach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Wykonawców.

8.7 Komentarze o Wykonawcach mogą dotyczyć wyłącznie tych Wykonawców, z którymi dany Użytkownik był związany umową.

8.8 Każdy Użytkownik może edytować poprzednio umieszczony przez siebie komentarz.

8.9 Nie jest dozwolone zamieszczanie w komentarzach treści reklamowych, marketingowych lub zawierających tzw. lokowanie produktu.

8.10 Nie jest dozwolone podejmowanie prób szeroko rozumianej manipulacji komentarzami.

8.11 Nie jest dozwolone zamieszczanie komentarzy sprzecznych z prawdą. Użytkownik zamieszczając komentarz w Serwisie oświadcza, że opinia w nim wyrażona jest prawdziwa i zgodna z prawdą.

8.12 Komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych Użytkowników lub osób trzecich oraz szeroko rozumianych zasad współżycia społecznego. Niedozwolone jest zamieszczanie w komentarzach obraźliwych haseł, w szczególności poprzez zamieszczanie wulgaryzmów, dyskryminujących, sugerujących lub nawołujących do popełnienia przestępstwa, odnoszących się do różnorodności rasowej, narodowościowej, kulturowej, wyznaniowej, etnicznej itp.

8.13 Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania komentarzy oraz usunąć już zamieszczony komentarz, jeżeli jest sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

8.14 Powyższe zasady dotyczące komentarzy stosuje się odpowiednio do pytań kierowanych do i przez Użytkowników.

9 Odpowiedzialność serwisu oraz Użytkowników

9.1 Użytkownik powinien należycie i starannie dbać o poufność danych dostępowych do swojego konta Użytkownika oraz właściwie je zabezpieczyć. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec nieuprawnionego dostępu do konta Użytkownika wskutek uzyskania dostępu do danych dostępowych przez osoby nieuprawnione. W przypadku podejrzenia nieuprawnionego dostępu do konta, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła lub winien skontaktować się z Usługodawcą.

9.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczane w serwisie przez Użytkowników. Użytkownik akceptuje, iż Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności tytułem roszczeń Użytkowników lub osób trzecich, których prawa lub interesy zostały naruszone wskutek zamieszczenia w serwisie niedozwolonych treści. Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikacji treści zamieszczanych przez Użytkowników.

9.3 Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami bądź zaniechaniami w serwisie.

9.4 Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez serwis odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

9.5 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad fizycznych lub prawnych oferowanych usług bezpłatnych.

9.6 Usługodawca nie udziela gwarancji prawidłowego działania serwisu lub poszczególnych usług świadczonych w ramach serwisu.

9.7 W stosunku do podmiotów innych niż Konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

10 Postępowanie reklamacyjne

10.1 Usługodawca dołoży wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

10.2 Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

 • a) pisemnej na adres IBRE Sp. z.o.o. ul. Wały Piastowskie 1/308A, 80-855 Gdańsk
 • b) w ramach formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie serwisu https://groond.com/#contact

10.3 W przypadku, gdy według Użytkownika usługi świadczone przez Usługodawcę nie są realizowane lub są realizowane sprzecznie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej, tj. za pośrednictwem postępowania reklamacyjnego.

10.4 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza na stronie serwisu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką użytkownik występuje w Serwisie, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

10.5 Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

10.6 Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.

10.7 Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy pozostaną bez rozpoznania.

11 Postanowienia końcowe

11.1 Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia poprzez Serwis zmienionego Regulaminu.

11.2 Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także korzystanie z Serwisu. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę.

11.3 Świadczenie usług w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.

11.4 Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Usługodawcą. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Usługodawcą, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od daty przesłania odpowiedniego formularza (Formularz odstąpienia od umowy – załącznik nr 1) pod warunkiem, że nie uczestniczy on aktualnie w żadnej Aukcji ani Przetargu i nie ma zobowiązań podjętych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik nie może też aktualnie być odpowiedzialny za żadną gwarancję. Potwierdzenie wysłania formularza zostanie wysłane na podany w Profilu Użytkownika adres e-mail.

11.5 W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może być rozwiązana przez Usługodawcę bez wypowiedzenia. Usługodawca zachowuje prawo do wszelkich uiszczonych płatności.

11.6 Jeżeli umowa została jednostronnie rozwiązana przez Usługodawcę, Użytkownik nie ma możliwości ponownej rejestracji konta w Serwisie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

11.7 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.