Szczegóły przyznawania ocen

Załącznik nr 4 do Regulaminu

1. Przyznawanie ocen Wykonawcom

Każdy z Wykonawców posiada bank uzbieranych przez siebie punktów, które wpływają na jego pozycję w Rankingu Wykonawców oraz kształtują opinię o nim w oczach potencjalnych Zleceniodawców.

Oceny przyznane przez Zleceniodawców po zakończeniu zleceń są widoczne jako graficzna prezentacja w profilu użytkownika. Ilość tych punktów zależy od tego, czy pozyskane oceny były złe, czy dobre. Źle ocenione zlecenia powodują odjęcie punktów z puli, a dobrze ocenione – dodają.

Do Rankingu Wykonawców trafiają Wykonawcy, którzy otrzymali już oceny za 3 wykonane zlecenia – w tym także te, które zgłoszą do weryfikacji w procesie zakładania konta lub później, wykonane poza systemem groond.com i otrzymają pozytywny wynik po weryfikacji.

Wykonawcy są oceniani w następujących kategoriach:

 • jakość
 • terminowość
 • czystość
 • komunikatywność

Przy czym mogą uzyskać w każdej z tych kategorii od 0 do 10 punktów. Ogólne oceny są wyliczane według następujących funkcji:

Jakość 0–10 y=2x-12
Terminowość 0–10 y=2x-12
Czystość 0–10 y=x-5
Komunikatywność 0–10 y=x-5

Gdzie y to ocena, a x to ilość przyznanych punktów

Oto przykład:

Pewien Wykonawca po wykonaniu zlecenia został oceniony w następujący sposób:

 • jakość: 8 punktów
 • terminowość: 10 punktów
 • czystość: 3 punkty
 • komunikatywność: 2 punkty

Czyli:

 • jakość: 2 * 8 - 12 = 4 punkty
 • terminowość: 2 * 10 - 12 = 8 punktów
 • czystość: 3 - 5 = -2 punkty
 • komunikatywność: 2 - 5 = -3 punkty

Suma punktów dla tego zlecenia wynosi 4 + 8 - 2 - 3 czyli 7 punktów.

2. Inne czynniki wpływające na sumę punktów Wykonawcy

Oprócz punktów pochodzących z ocen od Zleceniodawców, ogólna pula punktów zależy też od następujących czynników:

1. Po zweryfikowaniu kwalifikacji teoretycznych dla każdego zatrudnionego u Wykonawcy pracownika przyznawane będą następujące ilości punktów:

Za pierwszego pracownika Za drugiego pracownika Za trzeciego pracownika Doświadczenie zawodowe
0 0 0 Bez zawodu
10 5 0 Przyuczenie do zawodu
40 30 20 Wykształcenie zawodowe
70 60 50 Tytuł czeladnika
100 90 80 Tytuł mistrza

Każda brygada może się składać z jednego lub wielu pracowników.

Dla każdej brygady zostaną wyliczone punkty za kwalifikacje jej pracowników.

Przykład: Brygada danego Wykonawcy składa się z jednego czeladnika, trzech pracowników z wykształceniem zawodowym, dwóch przyuczonych do zawodu i jednego bez zawodu.

70+40+30+20+10+5+0=175

Te punkty zostaną dodane do puli wszystkich punktów Wykonawcy.

Jeśli w brygadzie będzie więcej niż trzech pracowników o takich samych kwalifikacjach, wówczas do wyliczenia będą oni traktowani jako posiadający kwalifikacje z kategorii niższej o jeden stopień.

2. Wykonawca będzie otrzymywał punkty za ilość zrealizowanych projektów:

Po zweryfikowaniu: Kwota projektu
≤1000 zł >1000≤5000 zł >5000≤50000 zł >50000 zł
Ilość punktów
Zrealizowany projekt 1 20 30 40 50
Zrealizowany projekt 2 15 22 30 40
Zrealizowany projekt 3 10 16 22 30
Każdy następny zrealizowany projekt 5 10 15 20

Przykład: gdy Wykonawca wykonał pierwszy projekt za 3.000 zł i drugi za 40.000 zł, w sumie zostanie mu policzone 60 punktów (30+30).

3. Przyznawanie ocen Zleceniodawcom

Każdy Zleceniodawca będący osobą prawną po zakończeniu zlecenia otrzymuje punkty w zakresie od 0 do 10 od swoich Wykonawców w następujących kategoriach:

 • terminowość w udostępnianiu frontu robót
 • terminowość płatności
 • zaplecze budowy
 • terminowość w udostępnianiu materiałów
 • terminowość w udostępnianiu sprzętu
 • elastyczność

Oceny, wyliczone na podstawie średniej arytmetycznej, przyznane przez Wykonawców po zakończeniu zleceń są widoczne jako graficzna prezentacja w profilu użytkownika.

System ocen nie obejmuje Zleceniodawców będących osobami fizycznymi.