Polityka ochrony prywatności

Załącznik nr 2 do Regulaminu

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
  Administratorem twoich danych osobowych jest IBRE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Wały Piastowskie 1 lok. 308D, 80-855 Gdańsk, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448309, REGON 221818146, NIP 5833172271 (zwaną dalej: GROOND).
 2. Inspektorem ochrony danych w GROOND jest Pani Ewa Rumińska, adres e-mail: iod@groond.com.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO jako niezbędne w celu zawarcia przez ciebie z GROOND umowy o świadczenie usług oferowanych drogą elektroniczną przez GROOND i wykonania zawartej przez ciebie z GROOND umowy o świadczenie usług oferowanych przez GROOND, a także wykonania ciążących na GROOND obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego za pomocą livechatu i e-maila, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, a także w celu niezbędnych rozliczeń z organami skarbowymi. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i prezentowane w celu potencjalnego nawiązywania przez ciebie relacji z innymi zarejestrowanymi użytkownikami GROOND, co będzie prowadziło do nawiązywania stosunków handlowych, wymiany informacji, ewentualnego rozwiązywania sporów i reklamacji.
  Twoje dane osobowe posłużą też dla celów monitorowania twojej aktywności oraz aktywności innych użytkowników, profilowania według twoich preferencji i działalności, prowadzenia wobec ciebie działań marketingowych za twoją zgodą, ponadto dla celów udzielenia ci wsparcia przy ubezpieczeniach i kredytach dotyczących twojej działalności w GROOND. Ponadto twoje dane będą wykorzystywane na okoliczność przeprowadzania konkursów oraz akcji promocyjnych, a także twojego uczestnictwa w programach lojalnościowych.
  Za twoją zgodą twoje dane osobowe będą zapisywane w plikach cookies, będziemy również gromadzić dane ze stron www i aplikacji mobilnych.
 4. GROOND jest uprawniona do przekazywania twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami GROOND), w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez ciebie z GROOND umowy. W związku z tym twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom GROOND na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy GROOND, a Podwykonawcami GROOND. Ponadto GROOND jest zobowiązany do przekazywania twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 5. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców GROOND posiadających siedziby poza obszarem EOG.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z GROOND umowy o świadczenie usług oferowanych przez GROOND, w związku z którą twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z GROOND umowy o świadczenie usług oferowanych przez GROOND. Natomiast twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez ciebie z GROOND umowy o świadczenie usług oferowanych przez GROOND, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez GROOND działań na twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez GROOND ciążącego na GROOND obowiązku prawnego – przetwarzanie twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez ciebie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie twoich danych osobowych została wyrażona przez ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi GROOND informowanie cię o nowych ofertach i promocjach.
 10. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.